Aftalegrundlag

Data as a Service

Vilkår for sensorløsninger og dataleverancer fra Klimator a/s

1 Beskrivelse af løsningen og dens bestanddele

Klimator a/s (i det følgende Klimator) tilbyder en samlet dataindsamlingsløsning på abonnementsvilkår. Kunden lejer eller køber en eller flere sensorer og får samtidig adgang til Klimators digitale dataportal, hvor Kunden kan følge de indsamlede måledata fra sensoren samt via en grænseflade (API) trække måledata fra sensorerne ud til brug i egne systemer.
Kunden bestiller de ønskede sensorer via bestilling hos Klimator a/s, og disse vilkår gælder for såvel sensorer, udstyr og det dataabonnementet, der tegnes.

2 Sensorer og udstyr

2.1 Produktbeskrivelse
De enkelte sensor- og udstyrsløsninger er beskrevet på Klimators webportal. Det er kundens ansvar at sætte sig ind i disse produktbeskrivelser for den løsning, Kunden ønsker at anvende, herunder hvad de måler, hvor og hvordan de monteres, vedligeholdes m.v. Den endelige løsning, herunder ejerskab, monitorering, service m.v. præciseres i fremsendte tilbud. På Klimators webportal findes endvidere de til enhver tid gældende priser for Klimators ydelser.
2.2 Fremsendelse og montering
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af produktbeskrivelsen for en sensorløsning, fremsendes sensoren til Kunden, og Kunden er selv ansvarlig for den fysiske montering jf. den vejledning, Klimator stiller til rådighed for den pågældende sensorløsning.
Såfremt der er spørgsmål til montering og vejledningen, kan Kunden kontakte Klimators support jf. nedenfor under pkt. 4.2.
Hvis Kunden selv står for monteringen, er fremsendelse af sensoren som udgangspunkt inkluderet i opstartsprisen, og det samme gælder monteringen, såfremt det fremgår af sensorbeskrivelsen, at monteringen foretages af Klimator. Sker monteringen af Klimator, påhviler det Kunden at udpege et monteringsklart sted for opsætningen. Der kan ved beskrivelsen af sensorløsninger være angivet, at levering og fragtomkostninger betales udover opstartsprisen.
Cirka leveringstid og monteringstid, hvis montering foretages af Klimator, vil være angivet på  webportal. Klimators montering aftales efter nærmere aftale, såfremt det forudsætter, at Klimator skal have adgang til ikke frit tilgængeligt sted for at montere sensoren. Leverings- og monteringstider er alene vejledende, og såfremt de konkret afviger væsentligt fra de vejledende, vil Klimator orientere Kunden sammen med en forventet ny leverings-/monteringstid.
2.3 Risiko for sensorer og udstyr
Kunden bærer risikoen for de udleverede sensorer og andet udstyr. Ved hærværk, tyveri/bortkomst eller udefrakommende skade betaler Kunden for en ny sensor eller ny enhed jf. de stykpriser, der er angivet på Klimators webportal, samt for forsendelse til Kunden. Er det en løsning, der monteres af Klimators, betaler Kunden tillige for monteringen af den nye sensor jf. priserne angivet på Klimators webportal.
2.4 Vedligehold og afhjælpning af fejl
Ved fejl på sensorer vil Kunden modtage en notifikation herom inden for et vist tidsrum via den digitale platform. Fejlen kan skyldes udefrakommende omstændigheder som fx hærværk eller tyveri, eller at der er en fejl på sensoren, eller batteriet er dødt. Det påhviler Kunden selv for egen regning fysisk at tjekke sensoren og at indberette fejlen ved evt. kort beskrivelse af sensorens tilstand og indsendelse af billede af sensoren.
Kundens observationer indrapporteres via supportfunktionen jf. nedenfor under pkt. 4.2.
Er der tale om svigt/fejl ved sensoren, sendes der en ny til Kunden, evt. blot nyt batteri, og medmindre problemet med sensoren skyldes forhold, Kunden bærer risikoen for, så sker fremsendelse af ny sensor eller batteri for Klimators regning. Den fejlramte sensor skal af Kunden og for dennes regning returneres til Klimators efter påkrav fra Klimators. Ved batteriskift vil det som udgangspunkt være Kunden selv, der skal foretage dette jf. Klimators vejledning. Er sensoren monteret af Klimator, vil batteriskift eller montering af ny sensor som følge af forhold, Kunden ikke bærer risikoen for, blive fortaget af Klimator for Klimators regning.
Er der tale om andet udstyr end sensorer, fx iPads, måleapparater m.v., så fremsendes de til Klimator, og skyldes problemerne forhold, der er forårsaget af forhold, som Kunden bærer risikoen for jf. pkt. 2.3, vil reparation eller fremsendelse af nyt udstyr ske for Kundens regning til de priser, der er angivet på Klimators webportal, dog altid minimum Klimators indkøbspriser, og skyldes forholdet fejl og svigt i selve udstyret, der skyldes andre forhold end de i pkt. 2.3 nævnte, så sker udskiftning af udstyret for Klimators regning.
2.5 Netværk og mangelfuld dækning
Sensorer og udstyr er afhængig af forbindelse til tredjeparts netværk (fx Sigfox). Klimator fraskriver sig ethvert ansvar for disse eksterne netværk, der suverænt opereres og vedligeholdes af tredjepart. Der kan derfor forekomme nedetid og uregelmæssigheder, som Klimator ikke har nogen mulighed for at påvirke.
Klimator kan ikke garantere nødvendig dækning alle steder. Viser det sig, at der ikke er dækning, hvor sensoren placeres, så kan Kunden annullere aftalen og for egen regning returnere sensoren. Har Kunden nået at betale opstartspris og evt. abonnement, krediteres disse beløb og tilbagebetales. Sker der senere ændringer i dækningen, så der ikke længere er dækning, så kan Kunden opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden vil ikke blive afkrævet yderligere abonnement, men kan heller ikke kræve tilbagebetaling af allerede betalte beløb. Der kan alternativt tilkøbes en repeater-antenne, som kan testes af kunden for at afdække, om det løser dækningsproblemet. Såfremt dækningsproblemet ikke løses, leveres det samlede tilbage for kundens egen regning, og det samlede køb krediteres.
2.6 Nedtagning og returnering
Når abonnementsaftalen ophører, uanset årsag, skal sensorer og andet udstyr tilbageleveres til Klimator i funktionsduelig stand.
Ved ophør af et abonnement – uanset årsag – gælder følgende:
Ved sensorer, som oprindelig er leveret af Klimator, men opsat af Kunden, skal Kunden selv afmontere og returnere sensoren til Klimator for egen regning og risiko. Såfremt sensoren ikke er modtaget i ubeskadiget stand hos Klimator senest en uge efter ophør af abonnementet, faktureres Kunden for den pågældende sensor til de hos Klimator til enhver tid gældende priser for sensoren.
Ved sensorer opsat af Klimator kan kunden vælge selv at afmontere og returnere sensoren med tilhørende udstyr til Klimator for egen risiko, hvilket skal ske inden en uge efter ophør. Kunden kan også vælge at anmode Klimator om afmontering og afhentning, hvilket så vil ske efter nærmere aftale og til de hos Klimator til enhver tid gældende priser for denne ydelse. Såfremt sensoren ikke er modtaget i ubeskadiget stand hos Klimator senest en uge efter ophør, eller Kunden ikke inden samme frist har anmodet Klimator om at afmontere og hente sensoren, vil Kunden blive faktureret for den pågældende sensor til de hos Klimator til enhver tid gældende priser for sensoren.

3. Data leverancen

3.1 Den digitale portal og API’en
Klimator stiller som en led i abonnementet en digital dataportal til rådighed for Kunden, hvor Kunden kan overvåge og aflæse sensorens målinger. På portalen er tillige historik og tidligere perioders målinger til rådighed samt anden standardfunktionalitet. Portalens funktionalitet er beskrevet på Klimators webportal, og den vil løbende blive vedligeholdt og udbygget. Der er tale om en standard portal, og der kan ikke ske kundetilpasninger af portalen.
Udover portalen kan Kunden trække/eksportere data fra den digitale dataportal via de grænseflader/API’er, der stilles til rådighed af Klimator . De tekniske oplysninger for API’erne kan altid rekvireres hos Klimator, men det påhviler Kunden selv at undersøge disse standard API’er og evt. tilrette kundens egne API’er og systemer, som Kunden ønsker at koble op mod disse API’er. Kunden kan ikke kræve API’erne ændret eller specialudviklet API’er til brug for kundens løsninger.
3.2 Data og kvalitet
Data indsamles automatisk fra sensorer, forudsat at sensorerne og forbindelsen fungerer. Klimator foretager ingen overvågning, kvalitetsmåling eller vurdering af de registrerede data, og disse videreformidles blot, som de registreres via den digitale portal.
Mener Kunden, at det ikke er korrekte data, der registreres og tilgængeliggøres på portalen, kan Kunden kontakte supportfunktionen jf. pkt. 4.2, og Klimator vil påbegynde en vurdering og fejlsøgning vedr. de registrerede data og for mulige fejl i den digitale portal. Såfremt der efter Klimator vurdering er fejl ved sensorer, der er skyld i fejlagtige data, sker den videre fejlsøgning på sensorer jf. pkt. 2.4 ovenfor.
Klimator garanterer ikke en ubrudt registrering og videregivelse af data, og der er adskillige fejlkilder uden for Klimators ansvarsområde, fx fejl og mangler ved sensorer, batteriudløb, ændring af fysiske forhold omkring sensoren, manglende kommunikation med sensoren m.v., der kan betyde, at der i perioder ikke registreres eller ikke modtages data fra sensorerne.
3.3 Tilgængelighed og backup
Klimator tilstræber en høj oppetid på den digitale dataportal, men afgiver ingen garanti i den forbindelse. Som følge af såvel planlagt vedligeholdelse som akutte omstændigheder, kan Klimator være nødsaget til at foretage vedligehold af portalen, API’er m.v. Det påhviler Klimator at udføre denne vedligeholdelse til mindst mulig gene for kunderne, men hele eller dele af portalen kan i kortere perioder være utilgængelig som følge af vedligeholdelse, fx sikkerhedsopdateringer, virus eller udefrakommende angreb.
Planlagt vedligeholdelse, der har indvirkning på Kundens brug af den digitale dataportal, vil så vidt muligt blive varslet i forvejen enten via e-mail til kunderne eller som en servicemeddelelse på portalen. Her vil der kort blive redegjort for årsagerne til arbejdet, og i hvilket tidsrum portalen ikke vil være tilgængelig eller fuld tilgængelig. Ved akut arbejde som følge af sikkerhedsmæssige forhold eller udefra kommende trusler/angreb vil kunderne så vidt muligt blive orienteret herom på portalen tillige med forventet afhjælpningstid. Det samme gælder ved vedligeholdelse af API’er.
Kunden anbefales selv løbende at trække data ud af dataportalen. Klimator foretager dog backup af selve løsningen og alle måledata en gang dagligt. Ved tab/beskadigelse af data i dataportalen påhviler det Klimator inden rimelig tid at genetablere de berørte data, i det omfang det er muligt ved udfoldelse af rimelig indsats, der økonomisk og ressourcemæssigt står i rimelig forhold til omfanget af de tabte/beskadigede data. Herudover kan Kunden ikke kræve yderligere tiltag, kompensation eller erstatning for tabte/beskadigede data, og der vil ved alvorlige tab og nedbrud permanent være tabt data fra seneste backup og frem til den indtrufne omstændighed.
Klimator anvender tredjepart til at drifte og hoste den digitale dataportal (p.t. Microsoft Azure), og Klimator fraskriver sig ansvaret for fejl og mangler ved tredjeparts ydelser, herunder driftsproblemer eller utilgængelighed, og Klimator er nødt til at tage forbehold for, at tredjeparts tjeneste er helt eller delvis ude af drift. Klimator vil fortsat underrette kunderne om situationen, men Klimator har ingen mulighed for at påvirke evt. afhjælpningstid m.v.

4. Almindelige betingelser

4.1 Efterfølgende tilkøb
Kunden kan altid lave tilkøb af flere sensorer. Yderligere tilkøbte sensorer falder automatisk ind under denne aftale, medmindre andet aftales.
4.2 Support og fejlrettelser
Ved fejlmelding på sensorer, udstyr eller den digitale dataportal kan Kunden kontakte Klimator via Klimators servicedesk  e-mail: support@klimator.dk. De til enhver tid gældende kontaktoplysninger fremgår af Klimators webportal. Servicedesk'en er bemandet alle hverdage fra kl. 9-16. Klimator kan ikke garantere en reaktionstid, men tilstræber besvarelse af henvendelser inden for samme arbejdsdag.
I relation til fejlsøgning og vurdering af fejlårsager på sensorer, herunder fremsendelse af ny enhed eller batteri, må Kunden forvente en ekspeditionstid på op til 5 hverdage.
I relation til fejl ved den digitale dataportal, herunder driftsproblemer, så vil der ved væsentlige fejl blive iværksat undersøgelse uden ugrundet ophold inden for servicedesk’ens åbningstid, og afhjælpningen vil ske ligeledes uden ugrundet ophold fra Klimators side, herunder vil driftsproblemer omgående blive videregivet til evt. tredjepart.
Fejl ved den digitale dataportal, herunder driftsproblemer, der ikke kan betragtes som væsentlige, vil blive undersøgt nærmere og afhjulpet inden for rimelig tid.
Større opdateringer og fejlrettelser vil blive implementeret, så det påvirker kundernes brug af den digitale dataportal mindst muligt.
Eventuel aftale om overvågning og udrykning på sensorer, som ikke sender data eller lignende, skal aftales i den enkelte løsningsleverance.
4.3 Rettigheder til data og brugen heraf
Klimator ejer de data, sensorer og udstyr registrerer og sender til den digitale dataportal, samt den samlede database med alle registrerede data. Med data menes alle data i relation til sensor-målinger, altså alle data fra selve målingerne (tidspunkt, temperatur, fugtighed, klik, og hvad sensoren nu er opsat til at måle), men også fx sensorens geografiske placering, historik og performance for sensoren. Samlet kaldet måledata.
Klimator kan frit anvende måledata, herunder udbyde måledata til andre kunder og samarbejdspartnere.
Kunden erhverver i abonnementsperioden en ikke-eksklusiv adgang og brugsret til måledata, der stammer fra sensorer og udstyr omfattet af Kundens abonnement.
Kunden må anvende egne måledata til egne formål, herunder importere måledata/datafeed via API’en til egne interne systemer. Rådgivere, der arbejder for Kunden, må også importere måledata/datafeed via API’en til egne interne systemer, forudsat at disse data alene anvendes til at servicere Kunden. Kunden må publicere og vise måledata i egne materialer, herunder publicere datasamlinger samt stille dem til rådighed for offentligheden på websites m.v. Kunden må ikke videresælge måledata eller indtegrere dem i egne løsninger, der sælges eller sælges adgang til, eller stille live data til tredjemands disposition fx som datafeed eller ved at give tredjemand adgang til Klimators API eller egne API’er, der giver tredjemand samme adgang til måledata.
4.4 Immaterielle rettigheder
De immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne til Klimators webportal og den digitale dataportal og den underliggende software, API’er, grafiske brugergrænseflader, databaser m.v. tilhører Klimator.
Kunden erhverver til egen intern brug en tidsbegrænset ikke-eksklusiv brugsret til at anvende den digitale dataportal og tilgængeliggjorte API'er for at få adgang til egne måledata. Kunden må selv alene tilgå egne måledata på de af Klimator autoriserede måder ved at anvende den digitale dataportal og dens funktionalitet, som den er og forefindes, samt de API’er, Klimator stiller til rådighed. Kunden må ikke tilgå eller forsøge at tilgå Klimators systemer, herunder den digitale dataportal, via andet software fx med automatiseret dataindsamling /scraping-værktøjer eller lignende.
4.5 Betalingsbetingelser og prisreguleringer
For de enkelte sensorløsninger betales en opstartspris, der som udgangspunkt inkluderer en abonnementsperiode på 12 måneder regnet fra førstkommende månedsstart efter opstart. Herefter betales der et abonnement pr. efterfølgende abonnementsperiode på 12 måneder. De til enhver tid gældende priser fremgår på Klimators webportal og Kundens bestilling af sensorløsningen.
Alle priser er excl. moms og faktureres forud. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling er Klimator berettiget til rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker og morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
Abonnementsprisen reguleres årligt med Nettoprisindekset plus 2%.
Klimator kan yderligere regulere abonnementsprisen med 4 måneders varsel med start fra næstkommende abonnementsperiode, og kan Kunden ikke acceptere ændringen, må Kunden opsige abonnementet jf. pkt. 4.10.
4.6 Ansvars- og erstatningsbegrænsning
Der er ved sensorløsningerne adskillige mulige fejlkilder og situationer, der kan opstå og medføre, at data ikke registreres, forarbejdes og distribueres korrekt eller slet ikke. Kunden skal derfor selv overvåge og vurdere data’en, der stilles til rådighed af Klimator , herunder evt. opsætte advarsels-/kvalitetssikringsmekanismer eller undergive data en menneskelig vurdering, før der handles på vegne af disse data. Navnlig opsætning af automatiserede handlinger/mekanismer, der agerer på baggrund af data fra Klimators systemer, kan forvolde tab/skade hos Kunden eller tredjemand og sker således på Kundens eget ansvar og risiko, og Klimator fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade i den henseende.
Klimator fraskriver sig ethvert ansvar for såvel direkte som indirekte tab eller skade, herunder følgeskader som følge af at data fra Klimators systemer, herunder de måledata der stilles til rådighed for Kunden, er fejlbehæftede eller ikke kan leveres, samt tab som følge af fejl i API’er eller fejl, driftsproblemer eller nedbrud i relation til Klimators digital dataportal eller øvrige ydelser fra Klimator. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes enhver form for produktansvar.
Det samlede erstatningsansvar for Klimator kan i øvrigt ikke overstige et beløb svarende til, hvad Klimator inden for 12 måneder før skadens indtræden har modtaget fra Kunden i betaling for den pågældende sensorløsning, der måtte være årsag til skaden.
4.7 Force majeure
En part kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, den anden part måtte lide direkte eller indirekte som følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold nærværende betingelser. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, terrorangreb, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, oversvømmelse og anden udefrakommende vandskade eller ekstrem vejrlig, import- og eksportrestriktioner, virusangreb, strømsvigt, svigt/nedbrud i tredjemands teleforbindelser samt andre uforudsete omstændigheder, som parten ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kunne have forhindret.
Såfremt en force majeure situation har varet i mere end 30 dage, er Kunden berettiget til at annullere abonnementet, og Klimator er herefter forpligtet til senest 30 dage herefter at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af det forudbetalte abonnement.
4.8 Misligholdelse
Såfremt Kunden ikke har betalt senest pr. forfaldsdag, er Klimator berettiget til at stoppe for Kundens adgang til egne måledata, og adgang vil først blive reetableret, når Klimator har modtaget fuld betaling af alle skyldige beløb.
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder vilkårene i nærværende betingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med et varsel på 14 dage at ophæve abonnementet, forudsat at misligholdelsen forinden ikke er afhjulpet fuldt ud. Uautoriseret adgang til Klimators systemer eller handlinger i strid med pkt. 4.3 og 4.4 betragtes som væsentlig misligholdelse, som medfører øjeblikkelig ophævelse uden varsel.
Ophæves Aftalen af Kunden, er Kunden berettiget til at modtage en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement tilbagebetalt, og ophæves Aftalen af Klimator, er Kunden forpligtet til at betale abonnementet, indtil det tidspunkt det kunne være opsagt af Kunden jf. pkt. 4.10
4.9 Overdragelse
Klimator er berettiget til at overdrage nærværende rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand. Kunden kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand uden Klimators forudgående accept, og i så fald kun ved at erhververen tiltræder nærværende betingelser.
4.10 Varighed og Opsigelse
Abonnementer er for begge parter uopsigelige i den første abonnementsperiode. Herefter kan et abonnement opsiges med et skriftligt varsel på 3 måneder til udløb af en måned. Udløber opsigelsesvarslet i en abonnementsperiode, tilbagebetales en forholdsmæssig andel af den forudbetalte abonnementspris.
4.11 Lovvalg og værneting
Enhver tvist der måtte udspringe af nærværende vilkår eller Kundens brug af sensorløsningerne i øvrigt skal afgøres efter dansk ret, ved retten i Viborg i første instans.
Odense, 1. januar 2021
Klimator

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187